Landingar vika 17 - 2024

Landingar vika 17 - 2024

22.04.2024

Katrin Jóhanna 1750 tons av svartkjafti.

Birita 1900 tons av svartkjafti.

Finnur Fríði 2300 tons av svartkjafti.

Borgarin 2450 tons av svartkjafti.

Ango 1450 tons av svartkjafti.